CROESO – WELCOME

Caffi Caban – Gofod creadigol yng nghanol y gymuned

Caban Café – A creative space at the heart of the community

RYDYM AR AGOR!

Rydym wedi bod ar agor ers dechrau mis Awst ac rydym mor werthfawrogol o’r gefnogaeth arbennig gan ein holl gwsmeriaid. Diolch. Rydym yn benderfynol o ddal i fynd drwy’r cyfnod heriol hwn. Rydym yn hynod ffodus bod gennym ddigon o le yn y caffi ac ar ein tir yn Caban. Mae ein caffi golau ac awyrog ar ei newydd wedd gyda digon o le rhwng y byrddau. Rydym hefyd wedi ychwanegu pedwar cwt gardd er mwyn gwneud y gorau o’r ardal sydd gennym y tu allan. 

Caiff brechdanau brecwast eu gweini rhwng 9yb- 11:45yb
Cinio oddi ar y bwrdd du o 12-3:30pm
Gweinir coffi, te a chacen, diodydd oer a chwrw wedi’i fragu’n lleol drwy’r dydd tan 4yh

Dyma’r drefn – a rhai o’r pethau yr ydym yn eu gwneud i gadw pawb yn ddiogel:

CYRRAEDD
Dilynwch y system un ffordd at fynediad newydd y caffi os gwelwch yn dda. Bydd aelod o’r tîm yn mynd â chi at eich bwrdd ac yn cymryd rhai manylion cyswllt sylfaenol ar gyfer y system olrhain. Nid ydym yn derbyn archebion. Dyrannir byrddau ar sail y cyntaf i’r felin. 

OLRHAIN 
Mae gennym god QR penodol system olrhain y GIG penodol ar gyfer y safle i’w ddefnyddio gydag Ap COVID-19 y GIG

UCHAFSWM NIFER MEWN PARTI
Ein huchafswm nifer parti ar gyfer bwrdd ar hyn o bryd yw 6 o bobl. Nid yw plant dan 11 oed yn cael eu cynnwys yn y rheol hon o chwech ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rhaid i blant a babanod hefyd eistedd. Mae gennym gadeiriau uchel ar gael

GWASANAETH BWRDD 
Fel safle trwyddedig rydym yn gweithredu gwasanaeth bwrdd o un pen i’r llall a byddwn yn cymryd eich archeb, yn gweini bwyd a diod ac yn cymryd taliadau cerdyn wrth y bwrdd. Peidiwch â bod yn swil ynghylch dal ein sylw os oes angen unrhyw beth arnoch. 

CYNIGION ARBENNIG DYDDIOL
Yn enwog am ein bwrdd du cynigion arbennig dyddiol rydym yn gwneud yn fawr o hyn ac yn nodi prydau ffres, lleol a blasus bob dydd. 

ANGHENION DIETEGOL 
Mae ein bwydlen, sydd wedi’i hailwampio, yn darparu ar gyfer ystod o anghenion dietegol. Mae gennym bryd pasta syml ar gyfer plant bach. Ni fyddwn yn gallu cynnig prydau ar wahân i’r rhai sydd ar y fwydle

NID YW CABAN YN DERBYN ARIAN PAROD
Er mwyn lleihau nifer y pwyntiau cyffwrdd yn ystod y pandemig COVID-19, nid ydym yn derbyn arian parod erbyn hyn. Cymerir taliadau wrth y bwrdd gyda cherdyn neu daliad digyswllt yn unig. 

Beth mae Pobl yn ei Ddweud...

“What a breath of fresh air to find a place as this! Vibrant atmosphere, colourful food and surrounds, friendly and efficient service and absolutely delicious wholesome food.”
TripAdvisor Review – January 2019

Dyma rai o’r pethau yr ydym yn eu gwneud yn ychwanegol i’n safonau uchel o ran hylendid arferol a rhai o’r pethau allweddol y gofynnwn gan ein gwesteion:

  • Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19 megis tymheredd uchel, peswch sych, wedi colli’ch synnwyr blasu neu arogli, yna gofynnwn i chi beidio ag ymweld â ni.
  • Gwisgwch eich mwgwd wrth ddod i mewn i’r adeilad ac os oes angen i chi adael eich bwrdd os gwelwch yn dda.
  • Gofynnir i bob gwestai barchu’r mesurau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a dangos parch tuag at bryderon diogelwch eraill.
  • Rydym yn gweithredu system un ffordd y tu mewn a’r tu allan.
  • Mae cyfleusterau toiled ar gael a byddant yn cael eu gwirio a’u diheintio yn rheolaidd yn ystod oriau agor.
  • Mae niferoedd staff yn y gegin wedi cael eu lleihau’n sylweddol i ganiatáu ar gyfer pellter diogel.
  • Bydd staff blaen tŷ yn gwisgo masgiau.
  • Mae gennym asesiad risg Covid-19 llawn sydd ar gael i westeion ei weld ar gais.
  • Defnyddiwch y diheintydd dwylo awtomatig sydd ar gael wrth y fynedfa, wrth adael, ac mewn mannau eraill ar draws y safle.
  • Ymweld https://llyw.cymru/busnesau-lletygarwch-a-manwerthu-cwestiynau-cyffredin am fwy o wybodaeth

COFFI

Rydym yn ymfalchïo yn ein coffi. Dim ond ffa coffi wedi’u rhostio’n lleol yr ydym yn eu malu ac rydym yn echdynnu espresso yn ofalus ar gyfer ein hystod wych o goffïau. Mae Poblado Coffi yn cyflenwi ein espresso blend cartref, ond rydym yn hoff o gymysgu pethau gyda choffïau gwadd gan rostwyr fel Heartland Coffi o Landudno a’u tebyg. Wedi’i falu’n ffres bob amser ar gyfer y blas gorau posib.

ARDAL GELF

Mae gennym arddangosfa barhaus yn dathlu creadigrwydd ac amrywiaeth artistiaid lleol. Rydym yn darparu ardal lle gallant arddangos a gwerthu eu gwaith mewn lleoliad anffurfiol, boed yn serameg, ffotograffiaeth, brodwaith neu baentiad.

SIOP

Mae gennym bob amser ddewis da o de dail rhydd, cwrw crefft lleol ac ystod eang o ddiodydd ysgafn o’r bar. Mae ein siop gaffi fechan bob amser yn cynnig rhywbeth diddorol i’w brynu, p’un a yw’n sudd afal o Ardd Caban, jar o fêl gan ein gwenyn ein hunain, byrbrydau a diodydd gwahanol, neu goffi ffres wedi’i rostio’n lleol i chi ei fwynhau gartref.

TAPAS AR DDYDD MAWRTH - YN ÔL YN FUAN!

Bob dydd Mawrth cynhelir #TapasArDdyddMawrth yma yn y Caban. Ymunwch â ni am gymysgedd eclectig o blatiau bach wedi’u gwneud yn ffres, yn dathlu danteithion blasus a chynnyrch tymhorol. Gollyngfa greadigol wirioneddol i dîm y gegin – nifer cyfyngedig!.

GARDD GEGIN CABAN

Y RHANDIROEDD

Mae gennym gymuned randir, fechan ond fywiog yn y Caban, lle mae deiliaid rhandir yn gweithio’n galed i gynhyrchu ystod o ffrwythau, llysiau a blodau. Maent hefyd yn mwynhau buddion corfforol a meddyliol gweithio ar randir ac yn cael mynd â’r bwyd blasus, ffres adref gyda nhw.

EIN COED AFALAU

Yn ogystal â’r berllan bwrpasol, mae gennym nifer o goed afalau wedi’u gwasgaru ar hyd y safle. Mae eu blodau godidog bob gwanwyn yn dynfa i’r gwenyn, gwenyn hapus, coed afalau hapus! Bob hydref rydym yn cynaeafu’r afalau, yn gwasgu a photelu’r sudd ar gyfer ein Sudd Afal Gardd Caban ein hunain. Gweinir mewn gwydr yn y caffi ac ar gael i’w brynu yn y siop.

MÊL CABAN

Yn swatio yn y berllan mae ein gwenynfa fechan, sydd diolch i’n gwenynwyr gwirfoddol, â haid weithgar o wenyn mêl, yn cynhyrchu ein Mêl Gardd Caban ein hunain. Cadwch lygad am ein jariau o fêl yn y siop o ddiwedd yr haf ymlaen.

Y TWNNEL POLYTHEN

Dan ofal ein gwirfoddolwyr gardd gegin, mae’r twnnel polythen yn darparu ardal dyfu gydol y flwyddyn ac yn feithrinfa bwysig ar gyfer magu’r ardd gegin bob gwanwyn. P’un a yw’n berlysiau, tomatos, garlleg neu lysiau gwyrdd rydym yn ceisio defnyddio cynnyrch o’r ardd gegin gydol y flwyddyn.

Ystafell Gynadledda

Mae gennym ystafell gyfarfod / gynadledda bwrpasol ar gael i’w llogi yn y Caban. Mae’r ystafell ar gael i’w defnyddio am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn ac yn addas ar gyfer 12 o bobl ar ffurf ystafell fwrdd, neu ugain ar ffurf theatr.

Rydym bob amser yn anelu at ddarparu gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon i alluogi eich cyfarfodydd i redeg yn esmwyth a chynhyrchiol. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion neu geisiadau arbennig a all fod gennych. Gall caffi poblogaidd Caban ddarparu ar gyfer eich gofynion gyda bwydlenni bwffe ar gael i’w bwyta yn yr ystafell gynadledda neu gallwch gadw bwrdd yn y caffi.

Gallwn ddarparu te, coffi a diodydd oer bob amser

Cysylltwch â ni ar 01286 685500 neu e-bostiwch foh@caban-cyf.com gyda’ch gofynion a byddwn yn hapus i roi dyfynbris i chi.