CROESO – WELCOME

Caffi Caban – Gofod creadigol yng nghanol y gymuned

Caban Café – A creative space at the heart of the community

RYDYM YN AILAGOR!

Bydd Caffi Caban yn agor o ddydd Llun 3 Awst 2020.

Rydym yn lwcus iawn bod gennym lwyth o le yn y caffi a’r tu allan yn y Caban. Mae ein caffi golau braf wedi cael ei ail-ddychmygu gyda digonedd o le rhwng y byrddau. Mae gennym rai datblygiadau cyffrous yn gwneud y mwyaf o’n hardaloedd y tu allan. Rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb i leihau lledaeniad COVID-19 o ddifrif. Dim ond os allwn ni ailagor a chroesawu pawb yn ddiogel y byddwn yn gwneud hynny.

Rydym ar agor am roliau brecwast o 9am-11:45
Cinio oddi ar y bwrdd du o 12-3:30pm
Coffi a Theisen ar y dec ac yn yr ystafelloedd gardd drwy’r dydd 4pm

Dyma’r drefn – a rhai o’r pethau yr ydym yn eu gwneud i gadw pawb yn ddiogel:

Gostyngiad o hyd at £10 ar gael ym mis Awst unrhyw bryd o ddydd Llun i ddydd Mercher. Mae’n berthnasol i unrhyw fwyd a diodydd di-alcohol. Mae’r
gostyngiad ar gael i bawb – gan gynnwys plant. Gallwch ddod yn ôl gymaint o weithiau ag y dymunwch. (Telerau ar waith)

CYRRAEDD
Dilynwch y system un ffordd i fynedfa newydd y caffi. Bydd aelod o’r tîm yn cwrdd â chi ac yn mynd â chi i’ch bwrdd ac yn cymryd rhai manylion cyswllt sylfaenol gennych. Wrth i ni gael trefn ar ein systemau newydd, rydym wedi penderfynu na fyddwn yn cymryd archebion. Bydd byrddau yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin.

UCHAFSWM MAINT PARTI
Ein huchafswm maint bwrdd ar hyn o bryd yw 6 o bobl. Mae hyn er diogelwch ein tîm, a chi, a’n cwsmeriaid.

COFIWCH GYFRIF POB AELOD O’CH PARTI
Rhaid i blant a babis fod ar eu heistedd drwy’r adeg. Mae gennym gadeiriau uchel ar gael.

BWYDLEN PRYDAU ARBENNIG Y DYDD
Yn enwog am ein bwrdd du â phrydau arbennig, rydym yn manteisio ar hyn a byddwn yn gweini prydau blasus, lleol a ffres bob dydd. Nid oes bwydlenni papur.

GOFYNION DIETEGOL
Mae ein bwydlen fwy syml yn darparu ar gyfer ystod o ofynion dietegol. Bydd gennym bryd pasta syml i blant bach. Ni fyddwn yn gallu darparu prydau gwahanol i’r rheiny ar y bwrdd du.

MAE CABAN BELLACH YN DERBYN TALIADAU DIGYSWLLT
Er mwyn lleihau pwyntiau cyffwrdd yn ystod y pandemig COVID-19, ni fyddwn yn derbyn arian parod mwyach. Dim ond drwy gerdyn neu’n ddigyswllt y bydd modd talu.

Beth mae Pobl yn ei Ddweud...

“What a breath of fresh air to find a place as this! Vibrant atmosphere, colourful food and surrounds, friendly and efficient service and absolutely delicious wholesome food.”
TripAdvisor Review – January 2019

Dyma rai o’r pethau yr ydym yn eu gwneud yn ychwanegol i’n safonau uchel o ran hylendid arferol a rhai o’r pethau allweddol y gofynnwn gan ein gwesteion:

  • Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19 megis tymheredd uchel, peswch sych, wedi colli’ch synnwyr blasu neu arogli, yna gofynnwn i chi beidio ag ymweld â ni.
  • Gofynnir i bob gwestai barchu’r mesurau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a dangos parch tuag at bryderon diogelwch eraill.
  • Rydym yn gweithredu system un ffordd y tu mewn a’r tu allan.
  • Mae cyfleusterau toiled ar gael a byddant yn cael eu gwirio a’u diheintio yn rheolaidd yn ystod oriau agor.
  • Mae niferoedd staff yn y gegin wedi cael eu lleihau’n sylweddol i ganiatáu ar gyfer pellter diogel.
  • Bydd staff blaen tŷ yn gwisgo masgiau.
  • Mae gennym asesiad risg Covid-19 llawn sydd ar gael i westeion ei weld ar gais.
  • Defnyddiwch y diheintyddion dwylo awtomatig sydd ar gael ar draws y safle.

COFFI

Rydym yn ymfalchïo yn ein coffi. Dim ond ffa coffi wedi’u rhostio’n lleol yr ydym yn eu malu ac rydym yn echdynnu espresso yn ofalus ar gyfer ein hystod wych o goffïau. Mae Poblado Coffi yn cyflenwi ein espresso blend cartref, ond rydym yn hoff o gymysgu pethau gyda choffïau gwadd gan rostwyr fel Heartland Coffi o Landudno a’u tebyg. Wedi’i falu’n ffres bob amser ar gyfer y blas gorau posib.

ARDAL GELF

Mae gennym arddangosfa barhaus yn dathlu creadigrwydd ac amrywiaeth artistiaid lleol. Rydym yn darparu ardal lle gallant arddangos a gwerthu eu gwaith mewn lleoliad anffurfiol, boed yn serameg, ffotograffiaeth, brodwaith neu baentiad.

SIOP

Mae gennym bob amser ddewis da o de dail rhydd, cwrw crefft lleol ac ystod eang o ddiodydd ysgafn o’r bar. Mae ein siop gaffi fechan bob amser yn cynnig rhywbeth diddorol i’w brynu, p’un a yw’n sudd afal o Ardd Caban, jar o fêl gan ein gwenyn ein hunain, byrbrydau a diodydd gwahanol, neu goffi ffres wedi’i rostio’n lleol i chi ei fwynhau gartref.

TAPAS AR DDYDD MAWRTH - YN ÔL YN FUAN!

Bob dydd Mawrth cynhelir #TapasArDdyddMawrth yma yn y Caban. Ymunwch â ni am gymysgedd eclectig o blatiau bach wedi’u gwneud yn ffres, yn dathlu danteithion blasus a chynnyrch tymhorol. Gollyngfa greadigol wirioneddol i dîm y gegin – nifer cyfyngedig!.

GARDD GEGIN CABAN

Y RHANDIROEDD

Mae gennym gymuned randir, fechan ond fywiog yn y Caban, lle mae deiliaid rhandir yn gweithio’n galed i gynhyrchu ystod o ffrwythau, llysiau a blodau. Maent hefyd yn mwynhau buddion corfforol a meddyliol gweithio ar randir ac yn cael mynd â’r bwyd blasus, ffres adref gyda nhw.

EIN COED AFALAU

Yn ogystal â’r berllan bwrpasol, mae gennym nifer o goed afalau wedi’u gwasgaru ar hyd y safle. Mae eu blodau godidog bob gwanwyn yn dynfa i’r gwenyn, gwenyn hapus, coed afalau hapus! Bob hydref rydym yn cynaeafu’r afalau, yn gwasgu a photelu’r sudd ar gyfer ein Sudd Afal Gardd Caban ein hunain. Gweinir mewn gwydr yn y caffi ac ar gael i’w brynu yn y siop.

MÊL CABAN

Yn swatio yn y berllan mae ein gwenynfa fechan, sydd diolch i’n gwenynwyr gwirfoddol, â haid weithgar o wenyn mêl, yn cynhyrchu ein Mêl Gardd Caban ein hunain. Cadwch lygad am ein jariau o fêl yn y siop o ddiwedd yr haf ymlaen.

Y TWNNEL POLYTHEN

Dan ofal ein gwirfoddolwyr gardd gegin, mae’r twnnel polythen yn darparu ardal dyfu gydol y flwyddyn ac yn feithrinfa bwysig ar gyfer magu’r ardd gegin bob gwanwyn. P’un a yw’n berlysiau, tomatos, garlleg neu lysiau gwyrdd rydym yn ceisio defnyddio cynnyrch o’r ardd gegin gydol y flwyddyn.

Ystafell Gynadledda

Mae gennym ystafell gyfarfod / gynadledda bwrpasol ar gael i’w llogi yn y Caban. Mae’r ystafell ar gael i’w defnyddio am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn ac yn addas ar gyfer 12 o bobl ar ffurf ystafell fwrdd, neu ugain ar ffurf theatr.

Rydym bob amser yn anelu at ddarparu gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon i alluogi eich cyfarfodydd i redeg yn esmwyth a chynhyrchiol. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion neu geisiadau arbennig a all fod gennych. Gall caffi poblogaidd Caban ddarparu ar gyfer eich gofynion gyda bwydlenni bwffe ar gael i’w bwyta yn yr ystafell gynadledda neu gallwch gadw bwrdd yn y caffi.

Gallwn ddarparu te, coffi a diodydd oer bob amser

Cysylltwch â ni ar 01286 685500 neu e-bostiwch foh@caban-cyf.com gyda’ch gofynion a byddwn yn hapus i roi dyfynbris i chi.